algemene voorwaarden

Walkie Talkie BV – The Recruiters Academy

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van producten en het verlenen
van diensten door Walkie Talkie BV ( waarvan The Recruiters Academy deel uitmaakt), Filip Williotstraat 9,
2600 Antwerpen (Berchem) (RPR Antwerpen – 0767.485.477 – BTW BE 0767.485.477) worden beheerst
door de hieronder vermelde algemene voorwaarden.
Wijzigingen aan en/of afwijkingen ten opzichte van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze zijn
opgenomen in een offerte uitgant van Walkie Talkie BV of het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord
tussen de klant en Walkie Talkie BV.
De algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, zelfs indien deze
bepalingen stellen dat zij als enige gelden.
Onze offertes zijn geldig voor een periode van dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij ontvangst
van de offerte verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden. De overeenkomst kan na
goedkeuring niet meer ontbonden worden. Desgevallend is er schadeloosstelling verschuldigd aan Walkie
Talkie BV. Diensten of producten die worden uitgevoerd na offerte, maar niet in de offerte zijn vermeld worden
in regie aangerekend.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn onze prijzen exclusief BTW.
De facturen zijn betaalbaar op onze bankrekening binnen een termijn van dertig dagen na de factuurdatum,
tenzij schriftelijk anders vermeld.
In geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing
van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling,
conventioneel en onveranderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een
verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het
ontbreken van de betaling op de vervaldag verleent Walkie Talkie BV eveneens het recht de lopende
overeenkomsten te verbreken, zowel voor de nog te leveren als voor de reeds geleverde producten of
diensten en dit zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Geen enkele klacht van welke
aard dan ook, zelfs als de klacht door ons in overweging zou worden genomen en/of gegrond zou zijn, ontslaat
de koper van de verplichting om de vervaldagen te eerbiedigen. Alle klachten dienen binnen een termijn van
zeven dagen na uitvoering van de overeenkomst aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens
Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.
Annulering – Bij annulering tot 2 weken voor het begin van uitvoering van de overeenkomst betaalt de klant
50 % van het bedrag vermeld in het contract. Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de te
leveren diensten blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd. De klant betaalt, bij
annulering voor het begin van de te leveren producten of diensten, ook alle kosten die door The Recruiters
Academy reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van deze producten of diensten (bv. voorbereidingstijd
van de trainer, reservatiekosten van leslokalen, ). De klant kan de geplande trainingsdagen van de
overeengekomen producten of diensten kosteloos verschuiven tot 8 weken voor het begin van de uitvoering
van het contract. Bij verschuiving tussen de 8 en 2 weken voor het begin van de uitvoering van het contract
betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk
aan 25 % van de lesdagvergoeding. Als de klant de te leveren diensten verschuift minder dan 2 weken voor
het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding
een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding. Bij verschuiving van minder dan
8 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door The
Recruiters Academy reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze Inhouse Training.
Bovendien moet de nieuwe datum van de Inhouse Training die wordt afgesproken tussen The Recruiters
Academy en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een The Recruiters
Academy niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige
vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of
doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot,
elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
rechthebbende of The Recruiters Academy. De account via deze website mag dus niet gedeeld worden. Als de account gegevens toch gedeeld worden met iemand anders dan de initiële deelnemer, zullen we de account blokkeren zonder terugbetaling aangezien dit tegen de algemene voorwaarden ingaat. De accounts, alsook het uitgereikte certificaat, zijn altijd persoonlijk gelinkt met één initiële deelnemer.
De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van The Recruiters Academy, aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.
The Recruiters Academy blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op
alle door haar geleverde producten en resultaten van diensten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.