Privacybeleid

Walkie Talkie BV – The Recruiters Academy

In dit document kan u meer informatie vinden over de manier waarop we jouw gegevens verwerken
en met welk doel dit gebeurt. Dit document heeft dus als doel om jouw als klant zo goed mogelijk te
informeren over ons databeheer.
The Recruiters Academy (TRA) hecht grote waarde aan transparante communicatie. Het
privacybeleid in dit document beschreven en zo uitgevoerd, is in overeenstemming met de Belgische
en Europese wetgeving. De toepassing ervan reikt tot deze website, al onze social media kanalen,
e-mail marketing en alle relaties tussen TRA en haar klanten. Door deze website te gebruiken en jouw
gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens
verzamelen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op kanalen die door The Recruiters
Academy gebruikt worden.
The Recruiters Academy als bedrijf
The Recruiters Academy is een bedrijf van Walkie Talkie BV. Dit is het vennootschap dat
verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens, met maatschappelijke zetel te 2600
Antwerpen, Filip Williotstraat 9 en ondernemingsnummer 0767 485 477.
Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met het
team van The Recruiters Academy via e-mail: hello@therecruitersacademy.be. Je kan ons ook op
verschillende manieren bereiken: via sociale media, via het contactformulier op onze website of zoals
eerder vermeld via e-mail.
Gegevens die we verzamelen en gebruiken
We verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. We
verwerken verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt
bij ons en gebruikt op deze website. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de wijze
waarop jij met ons in contact kwam en de gegevens die jij toen invulde of meedeelde. We verwerken
jouw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw
vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden,
direct marketing en uiteraard om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit zijn dan
ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat jij gebruik kan maken van onze diensten als trainers en
van onze community.
Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en
geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze
websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan
ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.
De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te
trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van
persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot
verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.
Direct marketing
We zullen jouw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden. Op die manier
kunnen we jou op de hoogte blijven houden van events of nieuwe producten/diensten. We doen dit
www.therecruitersacademy.be
The Recruiters Academy
Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen
uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken
door een mail met jouw verzoek hiertoe te zenden naar hello@therecruitersacademy.be.
Bescherming van jouw gegevens
We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de
beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.
We doen uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te
beschermen.
Gegevens doorgeven aan derden
We zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij
wanneer we daartoe verplicht zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de
bedrijfsvoering.
We delen alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
● Hosting van mijn website: WP Engine
● Nieuwsbriefdienst: Mailchimp
● Serverbeheerder: WordPress
● Betaaldiensten: Shopify, Plug and Pay, Mollie, Paypal
● Online opleidingssysteem: Learndash
● Andere partijen: Google meet (meetings), Calendy (afsprakenbeheer) en Google Drive (delen
van documenten na masterclasses)
Jouw rechten als klant
Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde
persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve
ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail: hello@therecruitersacademy.be).
Jij beschikt over de volgende rechten:
● Recht van inzage en kopie;
● Recht van aanpassing of rectificatie;
● Recht van gegevensuitwisseling (recht op vergetelheid);
● Recht op beperking van verwerking;
● Recht van bezwaar;
● Recht op overdraagbaarheid.
Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zullen we eerst en vooral jouw
identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dien jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van
jouw identiteitskaart. De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek
kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht
van de door ons gemaakte administratieve kosten. We kunnen er echter ook voor kiezen om geen
gevolg te geven aan jouw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de
redenen hiervoor. In ieder geval brengen we jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op
de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.Indien en voor zover dit zou zijn
voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te
dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de
gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
www.therecruitersacademy.be
The Recruiters Academy
Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen
identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u
een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Wijzigingen
Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/06/2021.
We kunnen deze verklaring ten allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze
website gepubliceerd worden, zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze
website.
Bevoegdheidsbeding
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht.
Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het
rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd.